ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на детската градина. Състои от нечетен брой членове – представител на финансиращия орган и представители на родителите. Не може да бъде член на обществения съвет лице което e:

 • осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 • член на настоятелството регистрирано към детската градина;
 • в трудово правоотношение с детската градина.

Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на гореизложените обстоятелства. Членовете на обществения съвет се определят за срок от три години. Представителите на родителите в детската градина се излъчват пряко на събрание, на което се канят родителите на всяко едно дете. Те се излъчват на два етапа:

Първи етап – срещи на родителите по групи, на които се канят родителите на всяко едно дете и се излъчват по двама представители от група.

Втори етап – събрание на родителите, в което участват излъчените представители и се избира състава на обществения съвет и резервни членове. Броят на резервните членове не може да е повече от броя на педставителите на родителите в обществения съвет.

Дейност на обществения съвет:

 1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и.
 2. Участва с представител в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията.
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.
 5. Съгласува учебния план.
 6. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт.
 7. Съгласува избора на учителите на познавателни книжки, които се предоставят за безвъзмездно ползване.
 8. Участва с представител при създаването и приемането на етичния кодекс.
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.

Общественият съвет заседава най-малко 4 пъти годишно, като първото заседание е задължително в началото на учебната година. Заседанието се счита за редовно, ако присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове. За всяко заседание се води протокол и присъствен списък. Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина на място, определено от директора. Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.