ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Бланки

 

          Уважаеми родители,

Във връзка с чл.10а от Наредба № 5 от 2016г/изм. и доп. ДВ бр.75 от 10.09.2021г/  за предучилищното образование на МОН, Насоките за обучение и действие в условия на извънредна епидемична обстановка в ДГ на МОН и отчетена 14 дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души,
Ви уведомяваме, че:
1. Децата записани за задължително предучилищно образование , могат да отсъстват по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.
Отсъствията  са отсъствия по уважителни причини.
 
Приложение:
1.Декларация