ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Бланки

Уважаеми родители,

На основание § 1 от преходни и заключителни разпоредби на Наребда за допълнение на Наредба № 5 от 2016г. за предучилищно образование, държавен вестник бр. 85 от 2020г. ви уведомявам, че деца записани в подготвителни групи могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.
Отсъствията ще се извиняват по уважителни причини.
Декларация може да получите на място в детската градина или да изтеглите от сайта.

Държавен вестник
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=3ADA727BA441840D7E292D3F5C33C68A?idMat=153307&fbclid=IwAR3kW3oJ2EOpAd2IDvT3IQV6l9uUZtXO_EYR8f6i2woOpaJqoJG7dUGa3Es