ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Документи

Информация за предоставяне на административни услуги

 

 1. 1. Наименование на административната услуга
  Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
 • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
 • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);
 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
  Директорът на ДГ №32“Българче“
 2. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
  За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

 3. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен
7. Такси или цени.

Не се дължат

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

        Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

www.dg32-bulgarche.com

/електронен адрес на институцията/

 1. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

Прикачени документи

Вътрешни правила за защита на лични данни
Вътрешни правила за подаване на сигнали
Програма за превенция на ранното напускане
Правила за подаване на сигнали и жалби
Програма за предоставяне на равни възможности
Стратегия за развитие на детската градина 2023-2028г.
Учебен план 2023/2024
План БДП 2023/2024г.
План за дейностите по реализиране на стратегията на детската градина за 2023г.-2028г.
Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина
Програмна система на ДГ 32
Целодневна организация на ДГ 32
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Пропускателен режим на ДГ 32
Правилник за дейността на детската градина
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Мерки за повишаване качеството на образованието
Етичен кодекс
Правилник за вътр.трудов ред
Годишен план 2023/2024