ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Комисии за учебната 2023-2024г.

  1. Комисия за квалификационна дейност:

Катя Желязкова /ст.учител – председател,

Мая Милева/ст.учител, Христина Владимирова/ст.учител и Мария Павлова /ст. учител - членове.

  1. Комисия по етика:

Ст. Трифонова /директор – председател,

Мая Милева/ст.учител, Мариета Кирилова/ст. учител, Галина Димитрова/домакин и Борислава Борисова /пом.възпитател - членове.

  1. Комисия по БДП:

Цветана Велева/ст.учител – председател,

Милена Костадинова /учител и Нели Михайлова/учител – членове.

  1. Комисия по приемане на дарения:

Милена Цветанова/счетоводител - председател,

Галина Димитрова Димитрова/домакин,Любка Мелконян/учител, Мая Милева/ст. учител, Снежана Лазарова/мед специалист - членове. 

  1. Здравна комисия:

м.с Снежана Лазарова- председател,

м.с Анолия Георгиева и м.с. Надя Веселинска - членове.

  1. Комисия при защита при бедствия, аварии и катастрофи /БАК/: Ст. Трифонова/директор - председател, Мариета Кирилова– /ст.учител- зам. председател,  Галина Димитрова/домакин - секретар, Снежана Лазарова – м.с. детска градина, Анка Симова – м.с. ясла, Нели Михайлов/учител и Десислава Стоичкова/учител.
  1. Комисия за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда:

Ст. Трифонова/директор – председател,

Мая Милева /ст.учител и председател на СО/, Мариета Кирилова /ст.учител, Катя Желязкова /ст.учител, Мария Павлова /ст.учител  – членове.

    8. Комисия за осъществяване на подбор при назначаване на персонал в детската градина:

Мая Милевава/ст.учител  – председател, 

Мариета Кирилова/ст.учител, Мария Павлова/ст.учител, Катя Желязкова /ст.учител– членове.

    9. Комисия за опазване и съхранение на МТБ:

Галина Димитрова/домакин- председател,

Нели Михайлова/ст.учител, Любка Мелконян/учител, Борислава Борисова/пом. възпитетел и Милена Цветанова/счетоводител – членове.

    10.Група по условия на труд:

Ст. Трифонова /директор-председател,

Силвия Ганчева/учител - протоколчик/ и Галина Димитрова/домакин-членове.

    11. Синдикална организация:

 Мая Милева/ст.учител-председател, Катя Желязкова/ст.учител- секретар -касиер.

    12. Група за наблюдение и оповестяване:

Мариета Кирилова/ст. учител-председател,

Снежана Лазарова /мед. специалист и Людмила Спасова /ст.учите/, Галина Димитрова/домакин и Анка Симова/мед. специалист – членове.

    13. Санитарен пост:  

м.с.  Снежана Лазарова – ръководител,

Анолия Георгиева/мед.специалист, Анка Симова/мед.специалист, Благомила Дацева/мед.специалист, Мария Минева/мед.специалист и Надя Веселинска/мед.специалист - членове.

    14. Група за противопожарна защита:

Мариета Кирилова/ст.учител – Ръководител,

Борислава Борисова – /пом.възпитател, Анка Симова – /мед.специалист и Станка Джунова/главен готвач - членове.

    15. Комисия за оценяване на труда на педагогическите специалисти:

Мая Милева/ст.учител, Мария Павлова/ст.учител, Мариета Кирилова/ ст.учител и Катя Желязкова/ст.учител.

    16. Комисия по храненето:

м.с. Снежана Лазарова/мед. специалист - председател,

Анолия Георгиева /мед. специалист, Галина Димитрова/домакин, Станка Джунова/главен готвач - членове.

     17. Екип за иновативно и позитивно образование:

Нели Михайлова/учител - председател,

Десислава Стоичкова/учител, Силвия Ганчева/учител, Милена Костадинова/учител.

    18. Комисия за превенция на ранно напускане:

Нели Михайлова/учител, Цветана Велева/ст.учител, Любка Мелконян/учител.

    19. Комисия за превенция на насилието между деца:

Веселина мянкова/психолог и ресурсен учител, Цветана Велева/ст.учител, Мария Пвалова/ст.учител, Нели Михайлова/родител