ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

 

 

                                          ИНФОРМАЦИЯ

 

Относно: Отпадане на такси за детски градини и отсъствия на децата

 

Уважаеми родители,

 

уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.