ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Заплащане на такси

 

 

                                          ИНФОРМАЦИЯ

 

Относно: Отпадане на такси за детски градини и отсъствия на децата

 

Уважаеми родители,

 

уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

 

 

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 32 „БЪЛГАРЧЕ” – СО РАЙОН „ЛЮЛИН”

гр.София 1336, район “Люлин“, ул.“Петър Бонев” № 3

тел./факс: 02/824 63 34; e-mail: odz32@abv.bg; www.odz32.com

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че за ваше улеснение плащането на таксата за присъствие в детската градина, ще се извършва  по банков път по сметка на ДГ №32„Българче“, към:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, 

IBAN: BG23SOMB91303143380100 ,

BIC: SOMBBGSF

И чрез E-pay, Easypay

В бланката, освен точната сума /изписва се точна сума до стотинка, за да не се получава надплатена сума или по-малко платена/, задължително се посочват трите имена на детето, групата, която посещава и месеца, за който се внася таксата.

Преди да извършите транзакция, направите справка в електронния дневник roditel.eu https://roditel.eu/Form1.wgx/  за дължимата сума към деня на внасяне.

Суми за допълнителни дейности, не се превеждат по сметка на градината!

За връзка със счетоводител: odz32@abv.bg  или на тел. 0887950383

Прикачени документи

ОБРАЗЕЦ ЗА ТАКСИ.jpg