ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

"Календар на здравето" “/2021-2023/ – финансирана по програма на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“

„Календар на здравето“/2021-2023/ – финансирана по програма на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“


 ДГ № 32 „Българче е включена и работи по проект на СО   „Календар на здравето“      

По последна статистика на СЗО децата в България под 5-годишна възраст са в топ 5 по затлъстяване в Европа. Основна причина за това е липсата на достатъчно движение или твърде краткото време, прекарано в игри на открито.   

 Целева група на програмата: Деца в яслени и градински групи, родители, персонал 

Основна цел: Осъществяване на ежедневен престой и дейности на открито на децата. 

Повишаване на познавателната, творческа  и двигателна култура на децата от най-ранна детска възраст, чрез обучение и игри на открито. 

Подцели :                                                                

1.    Създаване на условия за изпълнение на открито на заложените по образователни направления ситуации.

2.   Повишаване на физическата активност, опознаване на света, създаване на положителни емоции чрез екосъобразно поведение.

3.   Приобщаване на родителите към дейностите на открито в детските градини.     

Основни насоки :

1.   Да се осигури на децата ежедневен престой на открито, по време на който се обучават, играят и спортуват.

2.   Родителите осигуряват подходящо облекло за децата, според атмосферните условия.

Изключение по т. 1. се допуска при подходящи метеорологични условия.   

      Ежедневният престой на децата навън ще повиши физическата и двигателна култура, ще превърне спорта и закаляването в осъзната и желана необходимост. 

         Игрите на открито ще дадат възможност на децата сами да се организират за игра, да комуникират активно, да спазват игровите правила, да изграждат добри взаимоотношения, да преодоляват конфликти. В игрите на открито ще се осъществява трансфер на знания. Чрез тях ще се моделират социални отношения между всички участници. Децата ще избират модели, които да следват. А възрастните ще бъдат партньори – водачи към по-голямата общност, в откривателството на интересите и постигането на целта – детето да се чувства свободно, значимо, щастливо, да играе на открито на воля всеки ден. Съвместните дейности с родителската общност ще повиши степента на доверие между родителите и институцията детска градина.

         Провеждането на педагогическите взаимодействия на открито ще даде възможност на децата да развиват нагледно-действеното и нагледно-образното мислене, ще се избегне модела на фронтална работа и ще се подобрят комуникативните им умения чрез работата им в екип. Всяко едно активно наблюдение на обект в естествената му среда е достатъчно условие за придобиване на трайни, приложими знания и компетентности, което е основната цел на образователния процес в детската градина.

Директор:

Ст.Трифонова