ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Изх. № РУО1-16997/06.07.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-225/03.07.2020 г. на МОН, с вх. № РУО1-16707/03.07.2020 г., Ви уведомявам, че в Министерството на образованието и науката е проведена работна среща с началниците на регионалните управления на образованието и със Синдиката на българските учители, на която са обсъдени актуални за системата на предучилищното и училищното образование въпроси.
В тази връзка предоставям на Вашето внимание промени във въведените мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, считано от 01 юли 2020 г.:
• Заличава се следният текст: посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019 - 2020 година.
• Заличава се следният текст: директорите на детски градини да осигурят работата с децата, доколкото е възможно в една и съща група и с един и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи.
• Добавя се нов текст: когато в детската градина има две групи. в които посещаемостта на децата е под 8 /осем/ в продължение на една работна седмица и няма постъпили заявления от други родители за подновяване на присъствието на децата им в детската градина, е допустимо групите да бъдат слети в една.
• Заличава се следният текст: дезинфекция на помещенията се извършва поне четири пъти дневна.
• Добавя се нов текст: дезинфекция на помещенията се извършва поне два пъти дневно, а в населените места, които са „огнища” на разпространение на COVID-19, поне четири пъти дневно.
Приложено Ви изпращам актуализираните мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, като е необходимо Вашето съдействие те да бъдат предоставени на всички служители в поверените Ви детски градини.
Във връзка с промените в начина на работа на педагогическите специалисти след обявяване на извънредното положение е необходимо да им бъдат осигурени безплатни профилактични прегледи във връзка със зачестилите оплаквания за силно главоболие и прояви на заболявания на опорно-двигателната система.


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД