ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Комисии за учебната 2019-2020г.

  1. Комисия за квалификационна дейност:

Катя Желязкова /ст.учител/ – председател, Мая Милева/ст.учител/  и Христина Владимирова/ст.учител/ и Мария Павлова /ст. учител/ - членове.

  1. Комисия по етика:

Директор – председател, Мая Милева/ст.учител/, Мариета Кирилова/ст. учител/, Галина Димитрова/касиер-домакин/  и  Веселка Вукова /непедагогически персонал/ - членове.

  1. Комисия по БДП:

 Катя Желязкова/ст.учител/ – председател, Радостина Йордавона /учител/ и Нели Михайлова/учител/ – членове.

  1. Комисия по приемане на дарения:

Милена Цветанова – /счетоводител/ - председател, Галина Димитрова Димитрова –/ касиер-домакин/ Красимира Иванова –/ ст.учител/, Мая Милева - /ст. учител/, Даниела Петринина - мед специалист - членове. 

  1. Здравна комисия:

м.с Даниела Петринина- председател, м.с С. Лазарова и м.с. Н. Михова - членове.

  1. Комисия при защита при бедствия, аварии и катастрофи /БАК/: Ст. Илиева - председател,  Мариета Кирилова– /ст.учител/- зам. председател,  Галина Димитрова –/ касиер-домакин/ - секретар, Георги Стоименов– общ работник, Даниела Петринина – м.с. – / детска градина/, Анка Симова – м.с. – / ясла/, Красимира Иванова – /ст.учител/и Нина Апостолова – /учител/.
  1. Комисия за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда:

Станка Илиева – председател, Мая Милева /ст.учител и председател на СО/, Мариета Кирилова /ст.учител/, Христина Владимирова/ст.учител/, Мария Павлова /ст.учител/  – членове.

    8. Комисия за осъществяване на подбор при назначаване на персонал в детската градина:

Мая Милевава/ст.учител/  – председател,  Мариета Кирилова/ст.учител/, Мария Павлова/ст.учител/, Христина Владимирова /ст.учител/– членове.

    9. Комисия за опазване и съхранение на МТБ:

Галина Димитрова/касиер - домакин/- председател, Христина Владимирова/ст.учител/, Нели Михайлова/учител/, Веселка Вукова / пом. възпитетел и Милена Цветанова/счетоводител/ – членове.

    10.Група по условия на труд:

Станка Илиева /директор/-председател, Христина Владимирова/ст.учител - протоколчик/ и Галина Димитрова/касиер - домакин/-членове.

    11. Синдикална организация:

 Мая Милева-председател, Катя Желязкова секретар -касиер.

    12. Група за наблюдение и оповестяване:

Мариета Кирилова /ст. учител/-председател, Даниела Петринина /мед. специалист/  и Людмила Спасова /ст.учител/, Галина Димитрова / домакин/ и Анка Симова / мед. специалист/ – членове.

    13. Санитарен пост:  

Ръководител: Д.Петринина – /мед.специалист/.-ясла, СнежанаЛазарова- / мед. специалист/, АнкаСимова- / мед. специалист/  Благомила Дацева-/ мед. специалист/,  Милка Димитрова- /мед. специалист/ и  Нина Михова- / мед. специалист/ - членове.

    14. Група за противопожарна защита:

Ръководител: Даниела Петринина – /мед.специалист/-ясла,Борислава Борисова – /перач/, Анка Симова – /мед.специалист/ и Станка Джунова – /главен готвач/ - членове.

    15. Комисия за оценяване на труда на педагогическите специалисти:

Мария Павлова –/ст.учител/, Мариета Кирилова –/ ст. учител/ и Христина Владимирова- /ст. учител/.

    16. Комисия по храненето:

Даниела Петринина/мед. специалист/ - председател, Снежана Лазарова/мед. специалист/ и Благомила Дацева/мед. специалист/ - членове.

     17. Екип за иновативно и позитивно образование:

Мариета Крилова/ст. учител/ - председател, Нина Апостолова/учител/, Анелия Котова/учител/, Радостина Стефанова/учител/, Нели Михайлова/учител/.