ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Комисии за учебната 2018-2019г.

 1. Комисия за квалификационна дейност:

г-жа Иванка Михайлова/гл.учител/ – председател, Мая Милева/ст.учител/  и Катя Желязкова/ст.учител/ - членове.

 1. Комисия по етика:

Людмила Спасова /ст.учител/ – председател, Мая Милева/ст.учител/ и  Борислава Борисова /непедагогически персонал/ - членове.

 1. Комисия по БДП:

 Катя Желязкова/ст.учител/ – председател, Нина Апостолова/мл.учител/ и Красимира Иванова/ст.учител/ – членове.

 1. Комисия по приемане на дарения:

Мая Милева/ст.учител/ – председател, Красимира Иванова /ст.учител/ и Камелия Първанова/пом.възпитател/ – членове.

 1. Здравна комисия:

м.с Даниела Петринина- председател, м.с Благомила Дацева и м.с. Крася Димитрова - членове.

 1. Комисия при защита при бедствия, аварии и катастрофи /БАК/:

Мариета Кирилова /ст.учител/– председател, Галина Димитрова /домакин/ и мед. специалист Анка Симова – членове.

 1. Комисия за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда:

Станка Илиева – председател, Мая Милева /ст.учител и председател на СО/, Мариета Кирилова /ст.учител/, Христина Владимирова/ст.учител/, Мария Павлова /ст.учител/  – членове.

 1. Постоянно действаща финансова комисия:

Милена Цветанова – счетоводител, Галина Димитрова- домакин, Красимира Иванова-ст.учител.

 1. Комисия по самооценка и качество:

Иванка Михайлова/гл.учител/  – председател, Мая Милева/ст.учител/, Мариета Кирилова/ст.учител/, Мария Павлова/ст.учител/, Катя Желязкова /ст.учител/– членове.

 1. Комисия за контролиране на застрашени от отпадане от образователната система деца в предучилищна възраст:

Камелия Райнова/ст.учител/- председател, Анелия Котова/мл.учител/ и Нина Апостолова/мл.учител/ – членове.

 1. Комисия за превенция на агресията, тормоза и насилието:

Весела Мянкова /психолог/-председател, Лилия Богданова /музикален педагог/, Христина Владимирова/ст.учител/-членове.

 1. Комисия за медийни изяви и поддръжка на сайта на ДГ№32:

 Христина Владимирова/ст.учител/-председател, Катя Желязкова /ст.учител/ и Нина Апостолова/мл.учител/ – членове.

 1. Комисия за провеждане на тържества:

Лилия Богданова /музикален педагог/-председател, Катя Желязкова /ст.учител/  и Людмила Спасова /ст.учител/ – членове.