ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Изисквания за попълнени медицински документи за учебната 2019-2020 г.

Писмо на СРЗИ

ДО

ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ

E-MAIL: dbarbalov@sofia.bg

 

КОПИЕ ДО

НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ - ГРАД

Г-ЖА ВАНЯ КАСТРЕВА

УЛ. АНТИМ I № 17

E-MAIL: rio_sofia_grad@mon.bg

 

КОПИЕ ДО

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

 

Относно: Към наш изх.№07-221/ 12.08.2019 г.

                 Към наш изх.№14-944/ 08.08.2019 г.

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАРБАЛОВ,

 

С писма на Столична РЗИ до общопрактикуващите лекари, обслужващи населението на територията на гр. София, Столична община – Дирекция Здравеопазване и РУО са информирани за влизане в сила на Наредба № 6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г.

Предвид изострената моментна епидемична обстановка от морбили на територията на гр. София, е разпоредено да се изпълняват стриктно разпоредбите на горецитираната наредба по отношение на диагностика, регистрация и мерки спрямо контактните.

Обърнато е внимание, че с наближаване на предстоящата учебна 2019/2020 г. децата и учениците следва да предоставят пълен имунизационен статус на медицинските специалисти в изпълнение разпоредбите на Наредба 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, Наредба 3//05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

Информацията следва да съдържа приеми на ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината. Същата може да бъде бъде предоставена във вариант и носител, удобен за общопрактикуващия лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон или написана на талон.

Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. Същото затруднява събирането на бърза и адекватна информация при възникването на епидемична ситуация, както и предприемането на своевременни и адекватни противоепидемични мерки в организираните колективи. Това създава риск от разпространение на ваксинопредотвратими заболявания и застрашава общественото здраве.

Във връзка с гореописаното и предвид малките срокове разпоредени в нормативните документи и с цел улесняване и облекчаване работата на всички страни, участващи в процеса, следва да се създаде строга организация при приема на децата в детски и учебни заведения, а именно:

  • ОПЛ, чиито пациенти са се отписали от практиките им, да предоставят данни за имунизационното им състояние, с оглед предоставянето им на ноия ОПЛ;
  • ОПЛ с новозаписани пациенти без данни за имунизации, да описват в документите до детските и учебни заведения, че същите липсват и не са предоставени от предходния ОПЛ, както и името му, с цел предоставяне на възможност за издирване от служители на СРЗИ;
  • В случай на изгубена или невъзможност за достъп до документация на предходен ОПЛ, родителя/ настойника да изиска от СЗОК информация за извършените имунизации и да ги предостави на ОПЛ и детското, респективно учебно заведение, тъй като единствено той има право на достъп до нея и трето лице не може да я получи;
  • Учебните и детските заведения да публикуват на електронните си страници и информационните табла информация за необходимостта от активно съдействие по събиране на информация за имунизационното състояние на децата, както и носенето на лична отговорност за физическото предоставяне на същата от ОПЛ до медицинския специлист в детските градини и училищата. На родителски срещи да се сведе до знанието на родителите нуждата и необходимостта от кооперативност, както и тяхната лична отговорност;
  • В случай на отказ на родител да предостави данните на медицинските специалисти, същите да бъдат подадени на районните епидемиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия;

Използвам възможността, още веднъж да напомня, че предвид регистрираните взривове от вирусен хепатит тип А в отделни квартали на гр. София и с цел недопускане влизането в организираните колективи на заболяването, преди започване на новата учебна година е необходимо осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни препарати за детските градини и училищата. Целта е ефективно извършване и поддържане на необходимото ниво на текущо извършваните дезинфекционни мероприятия в тях /на повърхности, играчки, прибори и съдове за хранене, санитарни възли, коридори, стаи, кухненски боксове, салони  и др./.

            При съмнение от страна на медицинските специалисти на училищата и детските заведения за вирусен хепатит или морбили, незабавно да се информира дежурния здравен инспектор в СРЗИ на тел. 02/8130 482; 02/832 91 81 и 02/832 91 62.

 

 

ВАЖНО!


НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧ. 2019/2020 Г.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Напомняме, че децата се приемат в детската градина с медицинска бележка за
контактност с ОЗЗ (при отсъствие повече от 10 дни) и с еднократен отрицателен резултат
за чревни паразити(при отсъствие повече от два месеца). (Еднократен отрицателен резултат
от изследване за патогенни чревни бактерии, се представя само когато/ако детето е било в
болнично заведение /по епидемични показатели/ и е отсъствало от детската градина повече
от 30 дни!)


ВАЖНО!

Във връзка с писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г. и на
основание влязла в сила на Наредба №6 / 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане
на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната
система(ДВбр.56/16.07.2019 г.), ви информираме, че при приема на децата от м. Септември,
следва да предоставите попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с пълен
имунизационен статус, изписан както следва:
приеми ваксини с дози;
серийни номера;
дата на поставяне на ваксината.
Информацията за имунизационния статус може да бъде бъде предоставена във вариант и
носител, удобен за общопрактикуващия лекар, независимо от това дали е изписана ръчно,
генерирана от електронната база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон
или написана на талон. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно!
В следващото съобщение може да се запознаете с писмо от СРЗИ с указания към
общопрактикуващите лекари и образователните институции, за създаване на организация
по събирането на данните и информиране на родителите.


Внимание!
Представянето на здравно –профилактична карта и имунизационен
статус, се отнася за всички деца в детската градина – новопостъпили и
вече посещаващи! Деца с непопълнени правилно ЛЗПК или само с
изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат!