ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

История

 

ИСТОРИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНАТА

Детска градина №32 „Българче“ е построена през 1975 година и е открита през октомври 1976 година с осем функциониращи групи. През целия период от създаването и до сега детската градина е еталон за образцова възпитателна работа.

В момента детската градина работи с шест градински групи за деца от 3 до 7 годишна възраст и две яслени групи за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст. Общо се възпитават и отглеждат около 220 деца.

От 1982 година детската градина започва да работи експериментално под ръководството на професор доктор Елка Петрова на тема “ Оценката и самооценката на децата от предучилищна възраст в учебната дейност „. В тази насока детската градина е награждавана с много грамоти и отличия.

През 1985 година в детската градина се организира практикум със студенти от ФНПП към Софийски университет „Св.Климент Охридски“ на тема „Пластична апликация“ и са реализирани високи постижения. В тази насока се работи и до днес.

През месец май 1986 година ДГ №32 взема активно участие в VII международен семинар по предучилищно възпитание с участие на специалисти по предучилищна педагогика от Унгария, Полша и Чехословакия.

От 1993 година екипът на детската градина осъществява добри контакти с асоциация „Силви Вартан за България “ и кореспонденция с децата от град Бюк – Франция, с много дарения от тяхната страна и обмяна на опит с колеги от училищата и детсите градини на гр.Бюк.

През учебната 1996-97 година екипите работят със студенти от катедра „Здравна педагогика“ към Софийски университет „Св.Климент Охридски“ на тема „Интеграция между хронично – болните деца и здрави деца“.

Подготвителните групи през 1997-98 година участват в експериментална програма под ръководството на госпожа Факирска – доктор на педагогическите науки.

От 1997 година детската градина променя своя облик, включвайки се в програма „Стъпка по стъпка“.

От 2016 година детската градина работи с Нов български университет, катедра Психология.

ОПИТ

Включвайки се в програма „Стъпка по стъпка“ , работата на детската градина се осъществява по учебен план, разработен от авторски колектив от Центъра за развитие на детето към Университета в Джорджтаун – Вашингтон. Философията на Програмата е изградена главно върху теоретичните концепции на Жан Пиаже , Ерик Ериксон и Л.С. Виготски за развитие на личността.

Работейки по програма „Стъпка по стъпка“, екипът на ДГ № 32 придобива опит за работа с деца и техните семейства от различни етнически общности, деца със специфични образователни потребности и различно социално положение.

Основните акценти на Програмата са:

 • Индивидуален подход към всяко дете;
 • Работа с децата в центровете за дейност;
 • Активно участие на семействата в дейността на детската градина;

 

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ:

Екипите на всички групи са информирани , амбициозни, квалифицирани и отговорни. Преминали са обучение с Фондация Програма „Стъпка по стъпка“. В момента в детската градина работят 14 души педагогически персонал, 17 души непедагогически персонал и 6 медицински сестри.За професионалната си подготовка екипите използват разнообразни дейности, като обучение и консултации, организиране на семинари, срещи, дискусии и тренинги.

МОТО:

Нашето мото е: „Създай си правило не само да следваш достойните примери, но и сам да ги създаваш!“.

Желанието на целия персонал е да превърнем детската градина в любимо място за децата ни.

Целта ни е ДГ № 32 “ Българче“ да се превърне в дом на радостта и щастието.

ПРОЕКТИ

ДГ № 32 “ Българче “ взема активно участие в реализирането на проекти.

 • Реализирането на първия проект стартира на 15.10.2011 г. на тема „Малките могат“ . Детската градина е удостоена с почетна грамота за активен партньор в реализацията на проекта.

 

 • През 2012 г. детската градина получава удостоверение за участие на децата от IIIа, IIIб, IVа и IVб група в проект на Образователна инициатива „Еко поколение 2012” София, която се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община.

 

 • На 10.03.2015 г. в ДГ № 32 „Българче“ стартира проект със Сдружение „Форум за граждански идеи“ на тема „Малките граждани: Демокрация за деца от 5 до 7 години“. Целта на проекта е да запознае деца в предучилищни подготвителни групи с основни ценности на съвременната демокрация по достъпен, интерактивен и забавен начин. Това ще даде добра база за формиране на „Малките граждани “ в дух на толерантност, приемане на другия и позитивно отношение към света.

 

 • От 2016 г.детската градина работи по  проект за здравословно хранене към  HealthEDU.

ДЕЙНОСТИ

     1.Съставяне на ефективна програма за ограмотяване на деца с малцинствен произход. Създаване на климат в занималнята, който дава възможност на тези деца да взаимодействат целенасочено.

2.Провеждане на обучение на педагогическия персонал за работа с етнически малцинства.

3.Провеждане на занимания по български език на деца от малцинствен произход, съобразени с възрастовата група.

4.Развиване на устната реч чрез провеждане на занимания с дидактични игри, дискове, приказки на различни култури, митове и песни.

СТРУКТУРА

Организационната структура е оптимизирана и осигурява ясно разделяне на функциите по разрешаване, одобряване, оторизиране , контрол и изпълнение.

 • Актулизирани и утвърдени са длъжностните характеристики на всички служители. В тях са записани основни задължения, функции и отговорности; необходимата компетентност за изпълнение на длъжността, организационни връзки и взаимоотношения със социалната среда и професионалното обкръжение.
 • Има утвърден Етичен кодекс, който съдържа принципи и правила за поведение, правила по отношение конфликт на интереси.
 • Има разработени и утвърдени планове и други документи, които представят стратегическите цели и приоритети в работата на детската градина, приети са на педагогически съвет и са съобразени със Законовите нормативни актове.В тях са определени конкретни резултати за постигане, сроковете и отговорните лица за тяхното изпълнение.
 • Осигурена е ефективна система за планиране, управление и отчитане на резултатите.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Детската градина е разположена на терен от 9 дка, от които 7,5 дка – дворна и 1157 кв.м. застроена плащ. Дворното пространство е разделено на детски площадки с разнообразни игрови съоражения и пейки за всяка група и е оформено като паркова площ с много зеленина, цветя и алеи. В детската градина има обособени помещения за занимания, хранене и сън за всяка детска група.Центровете за дейност са оборудвани със съвременни, безопасни и мобилни мебели, играчки и дидактични материали, които дават възможност на децата пълноценно да развиват своите интереси и да редуват покой и активност според потребностите си. Предвидени са и помещения за развиване и стимулиране на физическата активност и музикалните заложби на децата, както и такива за осъществяване на допълнителни педагогически дейности: чуждоезиково обучение -английски език, народни танци, модерни танци, футбол и театрално изкуство.

Материално-техническата база непрекъснато се обновява чрез съвременна, модерна и актуална техника, отговаряща на съвременните европейски стандарти. Всяка група е оборудвана с дидактични шкафове, DVD, телевизори,мултимедийни проектори, както и богат набор от детска литература.

 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Педагогическият екип на детската градина е квалифициран, компетентен и отговорен, прилагащ традиционните достойнства на българското образование и съвременните образователни тенденции.

През всяка учебна година се планират и реализират различни форми за квалификация на педагогическия и непедагогическия персонал. За педагогическия персонал се предвиждат: участие в методически обединения по образователни направления, семинари, дискусии, тренинги, организирани квалификационни курсове на различни теми, самообразование. За непедагогическия персонал се провеждат: беседи, лекции, семинари и др. форми за квалификационна дейност.

 

   На 03.11.2017г. в детската градина се проведе работна среща, на която присъстваха Доминик Марлет – старши координатор в Интернационала на образованието със седалище Брюксел, Белгия; д.и.к.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители; Бойка Харалампиева – председател на Сдружение за учителска взаимопомощ; Милко Младенов – кмет на район Люлин; Мила Ганозова – зам. кмет  по образованието на район Люлин; Станка Илиева – Директор на детската градина и педагогическия екип. На срещата се засегнаха две теми: „Добри практики във взаимодействието между институциите и социалните партньори“ и запознаване с проекта „Придобиване на компетенции от учители за работа с мигранти и подпомагане процеса на приобщаването им чрез образование.“